REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > el col·legi > Llei del CLC
LLEI DEL CLC

Llei de creació del CLC

Preàmbul

L'activitat dedicada a la prevenció, l'avaluació i la intervenció en relació amb trastorns del llenguatge és reconeguda arreu des de fa més de cinquanta anys. En l'àmbit de Catalunya, l'atenció a la rehabilitació dels problemes del llenguatge ha tingut una arrelada i prestigiosa tradició. La logopèdia, dins l'estat espanyol, es va iniciar a Barcelona vinculada a l'atenció mèdica i educativa dels nens sords, i es va estendre després a altres patologies de la comunicació. Ens trobem, doncs, davant d'una professió que dóna la resposta a unes necessitats socials i que participa d'una manera rellevant en la vida col·lectiva de Catalunya.

La professió de logopeda s'ha consolidat definitivament després del seu reconeixement mitjançant el Reial decret 1419/1991, del 30 d'agost, pel qual s'estableix el títol universitari de diplomat en logopèdia. Els estudis per a l'obtenció d'aquest títol ja s'imparteixen a Catalunya i amb la creació del Col·legi de logopedes de Catalunya es dóna un nou reconeixement i impuls a aquesta professió. El Col·legi de logopedes de Catalunya permet dotar aquests professionals d'una organització capaç de vetllar per defensar els seus interessos, que s'han d'adequar als dels ciutadants, i d'ordenar l'exercici de la professió, sens perjudici de la funció social que els qui l'exerceixen fan dins l'àrea de l'ensenyament i l'educació.

Així, doncs, en virtut de la competència exclusiva que l'article 9.23 de l'Estatut d'autonomia atorga a la Generalitat de Catalunya en matèria de col·legis professionals, i d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, que regula l'extensió de l'organització col·legial, mitjançant llei, a les professions que n'estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació d'un col·legi professional, que integri el conjunt de professionals que amb titulació suficient assumeixen les funcions de logopedes, el qual col·legi ha de significar un avenç en l'exercici professional dels logopedes i en el desenvolupament de l'ensenyament a Catalunya.

En les disposicions transitòries quarta i cinquena regulen els supòsits en què podran integrar-se al Col·legi els i les professionals amb una titulació anterior a l'establiment de la diplomatura, les persones que cursin estudis universitaris d'especialització i també les que tinguin acreditada la seva capacitat professional i una llarga experiència.

Article 1
Es crea el Col·legi de logopedes de Catalunya, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per complir els seus fins.
Article 2
L'àmbit territorial del Col·legi de logopedes és Catalunya.
Article 3
El Col·legi de logopedes de Catalunya agrupa les persones que tenen la titulació de diplomat universitari en logopèdia o un títol estranger equivalent degudament homologat. La integració s'ha de fer d'acord amb el que disposen les lleis reguladores dels col·legis professionals.
Article 4
En els aspectes institucionals i corporatius, el Col·legi s'ha de relacionar amb el Departament de Justícia o amb el que tingui atribuïdes les funcions en matèria de col·legis professionals. Pel que fa als aspectes relatius a la professió, s'ha de relacionar amb el Departament d'Ensenyament, o amb el que tingui competències relacionades amb la professió.

Disposicions transitòries

Primera
L'Associació de Logopèdia, Foniatria i Audiologia de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, actuant com a comissió gestora, ha d'aprovar uns estatuts provisionals de conformitat amb la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals. La Comissió gestora a què fa referència l'apartat 1, s'ha de constituir en comissió d'habilitació, amb la incorporació de representants de les universitats que imparteixen estudis de logopèdia a Catalunya i experts de reconegut prestigi en aquest camp. La dita Comissió ha d'habilitar, si escau, el conjunt de professionals que sol·licitin la incorporació al Col·legi per participar en l'assemblea constituent de Col·legi sens perjudici d'un recurs posterior davant d'aquesta contra les decisions d'habilitació adoptats per la Comissió.
Els estatuts provisionals han de regular, en tot cas, el procediment per a convocar l'assemblea constituent. S'ha de garantir la màxima publicitat de la convocatòria mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els diaris de més difusió a Catalunya.

Segona
Les funcions de l'assemblea constituent són:
Ratificar els membres de la Comissió gestora, o bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne si escau, la gestió.
Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

Tercera
Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament amb el certificat de l'acta de l'assemblea constituent, s'ha de trametre al Departament de Justícia o a aquells altres que tinguin atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè se'n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quarta
Es poden integrar al Col·legi de Logopedes de Catalunya, si ho sol·liciten durant els dos anys següents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els i les professionals que han treballat en el camp de les pertorbacions i patologies del llenguatge i l'audició que es trobin en algun dels supòsits que es detallen a continuació:

a)  Els i les professionals que han treballat en el camp de la logopèdia almenys tres anys i estiguin en possessió d'alguna de les titulacions següents:
  • Títol de professor/a especialitzat en pertorbacions del llenguatge i l'audició, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència.
  • Diploma de l'especialitat de pertorbacions del llenguatge i l'audició, expedit per qualsevol de les universitats de l'estat espanyol.
  • Diploma d'especialització en patologia del llenguatge, expedit per l'Escola de Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

b)  Els i les professionals que estiguin en possessió de titulació universitària, llicenciatura o diplomatura, i acreditin tres o cinc anys d'experiència en tasques pròpies de logopeda, respectivament, en activitats desenvolupades dins els deu i quinze anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

c)  Els i les professionals que acreditin capacitat professional pràctica i deu anys d'exercici o dedicació en les tasques pròpies del camp de la logopèdia desenvolupades dins els vint anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Cinquena
Durant els cinc anys que segueixin a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els cursos de postgrau i els màsters en logopèdia que s'imparteixin en les universitats per a llicenciades i llicenciats universitaris i mestres han d'habilitar les persones que els hagin superat per integrar-se al Col·legi, sempre que el nombre de crèdits d'aquests no sigui inferior al límit establert per la normativa aplicable en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 1998